محمد صادق مظفری

مدیرعامل سازمان مهندس حمید رحمانی

آشنايي بامدير عامل

نام و نام خانوادگي: محمد صادق مظفری تاريخ تولد: 1351/3/15    رشته و مدرك تحصيلي: ليسانس كشاورزي –زراعت واصلاح نباتات  دانشگاه: آزاد واحد تاکستان تاريخ شروع به كار: ...