محمد صادق مظفری

مدیرعامل سازمان محمد صادق مظفری

آشنايي بامدير عامل

نام و نام خانوادگي: محمد صادق مظفری تاريخ تولد: 1351/3/15    رشته و مدرك تحصيلي: ليسانس كشاورزي –زراعت واصلاح نباتات  دانشگاه: آزاد واحد تاکستان تاريخ شروع به كار: ...

تاريخچه سازمان

    با توجه به پيشينه تاريخي شهر قزوين ، از حدود 1301ه.ش وبه دنبال تاسيس اولين شهرداري قزوين ، فضاي سبز نيز بعنوان يك واحد زير مجموعه در جهت خدمات دهي به...