مساحت: 26842 متر مربع
آدرس: منطقه سه ، محله مينودر ، بلوار دهخدا
امکانات و تجهيزات: بازيگاه کودک ، سرويس بهداشتي ، آبخوري ، مبلمان پارکي
 

 

مساحت: 46510 متر مربع
آدرس: منطقه سه ، محله مينودر ، انتهاي بلوار صياد شيرازي
امکانات و تجهيزات: بازيگاه کودک ، آلاچيق ، مبلمان پارکي ، سرويس بهداشتي
 
بوستان رز

 

مساحت   : 16500 متر مربع
نشاني: منطقه يک ، انتهاي خيابان راه آهن
امکانات و تجهيزات: بازيگاه کودک ، سرويس بهداشتي ، آبخوري ، مبلمان پارکي 
 

 

مساحت   : 15650 متر مربع
آدرس: منطقه سه ، چهارصد دستگاه
امکانات و تجهيزات: بازيگاه کودک ، وسايل ورزشي- بدنسازي ، سرويس بهداشتي ،
آبخوري ، مبلمان پارکي 
 

 

مساحت: 26842 متر مربع
آدرس: منطقه دو ، حدفاصل ميادين شهيد بابايي و سرداران
امکانات و تجهيزات: بازيگاه کودک ، وسايل ورزشي-بدنسازي ، سرويس بهداشتي ، آبخوري ، مبلمان پارکي ، زمين هاي ورزشي
 

 

مساحت: 10089 متر مربع
آدرس: منطقه دو ، خيابان شهرداري
امکانات و تجهيزات: فضاي گلکاري فصلي، آلاچيق ، مبلمان پارکي
 

 

مساحت:10450 متر مربع
آدرس: منطقه سه ، ميدان جانبازان ، ابتداي بلوار شهيد مطهري (غربي)( فاز 2 جانبازان)
امکانات و تجهيزات: بازيگاه کودک ، وسايل ورزشي- بدنسازي ، سرويس بهداشتي ، آبخوري ، مبلمان پارکي ، نمازخانه ،
 

 

مساحت: 21039 متر مربع
آدرس: منطقه دو ، انتهاي خيابان شهيد بابايي، بلوار دانش آموز (جنوب کانال)
امکانات و تجهيزات: بازيگاه کودک ، وسايل ورزشي-بدنسازي ، آبخوري ، مبلمان پارکي ، سرويس بهداشتي 
 

 

مساحت: 38123 متر مربع
آدرس: منطقه دو ، انتهاي خيابان شهيد بابايي، بلوار معلم (جنوب کانال)
امکانات و تجهيزات: بازيگاه کودک ، وسايل ورزشي-بدنسازي ، سرويس بهداشتي ، آبخوري ، مبلمان پارکي ، نمازخانه
 

 

مساحت:17917 متر مربع
آدرس: منطقه يک ، بلوار ميرزا کوچک خان ، ابتداي جاده ورودي رشت ، (جنوب شهرک دانش)
امکانات و تجهيزات: بازيگاه کودک ،، سرويس بهداشتي ، آبخوري ، مبلمان پارکي ، نمازخانه ، آلاچيق
 

 

مساحت:46500 متر مربع
آدرس: منطقه دو ، انتهاي خيابان شهيد بابايي
امکانات و تجهيزات: بازيگاه کودک ، شهربازي ، وسايل ورزشي-بدنسازي ، سرويس بهداشتي ، آبخوري ، مبلمان پارکي ، مسجد
 

 

مساحت:12038 متر مربع
آدرس: منطقه يک ، بلوار جمهوري اسلامي (کمربندي جنوبي)، مقابل مصلاي قزوين
امکانات و تجهيزات: بازيگاه کودک ، وسايل ورزشي-بدنسازي ، سرويس بهداشتي ، آبخوري ، مبلمان پارکي ، نمازخانه
 

 

مساحت:10200 متر مربع
آدرس: منطقه دو ، ميدان وليعصر(عج) ، ابتداي بلوار شهيد بهشتي
امکانات و تجهيزات: سرويس بهداشتي ، آبخوري ، مبلمان پارکي ، نمازخانه
 

 

مساحت:39300 متر مربع
آدرس: منطقه دو ، بلوار شهيد بهشتي (حدفاصل ميادين قدس و ارتش)
امکانات و تجهيزات: بازيگاه کودک ،   وسايل ورزشي-بدنسازي ، سرويس بهداشتي ، آبخوري ، مبلمان پارکي ، نمازخانه

 

مساحت:61071 متر مربع
آدرس: منطقه دو ، ابتداي بلوار مدرس (حدفاصل خيابان حکم آباد و بلوار مدرس )
امکانات و تجهيزات: بازيگاه کودک ، شهربازي وسايل ورزشي-بدنسازي ، سرويس بهداشتي ، آبخوري ، مبلمان پارکي ، نمازخانه