الف :كليات سازمان

1- نام سازمان : سازمان پاركها وفضاي سبز قزوين
2- نوع : سازمان داراي شخصيت حقوقي واستقلال مالي است كه طبق اصول بازرگاني وابسته به شهرداري اداره مي شود وبه استناد ماده 84 قانون شهرداري تاسيس مي گردد.
3- ايجاد ونگهداري واداره كليه امور پاركها ، فضاي سبز ، ميادين،وسايل تفريحي، انجام هرگونه تحقيقات علمي وكشاورزي در ارتباط با مسائل فضاي سبز وطرح و برنامه ريزي در جهت گسترش اين امر و ارائه خط مشي هاي اساسي وبنيادي .
4- مدت سازمان : مدت سازمان از تاريخ تاسيس نامحدود مي باشد
5- مقرسازمان وحدود عمليات : مقر اصلي سازمان در شهر قزوين بوده وحوزه فعاليت سازمان در درجه اول محدوده قانوني حريم شهر ودر درجه دوم حومه شهر قزوين ودر درجه سوم محدوده ديگر شهر هاي استان باتصويب شوراي سازمان خواهد بود .در حال حاضر محل ساختمان اداري سازمان واقع در تقاطع خيابانهاي بوعلي ونواب مي باشد.
 
ب ) ارکان سازمان
اركان سازمان شامل شوراي سازمان، هيأت مديره، حسابرس و مديرعامل مي‌باشد. سازمان براي دستيابي و پيشبرد اهداف 7 مديريت در واحدهاي اجرايي، طرح و برنامه، نظارت، اداري، مالي، حراست و پروژه باراجين دارد.
 
1- شوراي سازمان : اين شورا مركب از 7 نفر به شرح ذيل مي باشد .
- شهردار
-نماينده سازمان شهرداريها ي كشور ودر غياب آن وزارت كشور .
- مدير كل دفتر امور شهري وروستايي استانداري
- معاون خدمات شهري شهرداري قزوين
-سه نفر از بين مديران وكارشناسان ادارات كل كشاورزي ومنابع طبيعي استان
2- هيئت مديره : هيئت مديره سازمان مركب از سه نفر عضو اصلي ويك نفر علي البدل مي باشد – معاون خدمات شهري شهرداري قزوين بعنوان عضو اصلي ثابت كه سمت رياست هيئت مديره را خواهد داشت .
- دونفر از اعضاءاصلي ويك نفر علي البدل هيئت مديره از بين افرادي كه داراي تعهد كافي و اطلاعات وتجارب مورد نياز در امور فضاي سبز ومسايل شهري بوده وبصيرت لازم نسبت به امور واهداف سازمان داشته باشند .
3-مدير عامل : مدير عامل سازمان از بين افراد ذيصلاح كه در مسا ئل فضاي سبز داراي تخصص وتجربيات كافي باشد . با پيشنهاد شهرداري وتوسط شوراي سازمان براي مدت 3 سال انتخاب وبا حكم رييس شورا منصوب مي گردد. مدير عامل مسئوليت اداره سازمان وحفاظت سرمايه ودارائي ها را بر عهده داشته وحافظ منابع مالي واموال منقول وغير منقول مي باشد .
4-حسابرس (بازرس) : توسط شوراي سازمان از ميان اشخاص بصير .صالح.متعهد.كاردان و وارد به مسايل مالي وحسابرسي براي مدت يك سال انتخاب مي شود