نشاني: قزوین ، خیابان بوعلی غربی، تقاطع نواب، سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قزوین
شماره تلفنخانه: 33227006  و 33228048 - 028
شماره دفتر مديريت: 33235772 -028
سامانه پیام کوتاه: 10000818
كدپستي سازمان : 43139-34197
مدير روابط عمومي: فرهاد صفاري  33236118-028

email:fazayesabzqazvin@yahoo.com