سازمان پارك‌ها و فضاي سبز به عنوان يكي از 14 سازمان خدمات رسان شهرداري قزوين تحت حوزه معاونت خدمات شهري فعاليت دارد. حوزه فعاليت اين سازمان در محدوده قانوني و حريم شهر شامل ايجاد كمربند سبز حاشيه شهر و بوستان‌هاي جنگلي و پارك‌هاي گياه‌شناسي است و با اهداف احداث، نگهداري و اداره كليه امور فضاي سبز ـ وسايل تفريحي و انجام تحقيقات علمي و كشاورزي در رابطه با مسائل فضاي سبز فعاليت دارد. پويايي ،شادابي و بقاي شهر قزوين در گرو وجود يک سلسله اصول معين و مشخص شهرنشيني است . يکي از مهمترين اصول، ايجاد و گسترش فضاي سبز مناسب است . اهميت اين موضوع به حدي است که مي توان مشخصه اصلي يک شهر سالم و بانشاط را گستردگي و توسعه فضاهاي سبز در آن شهر دانست . امروزه شهر با تمدن و تاريخي قزوين از يک سو با رشد سريع زندگي ماشيني روبروست و از سوي ديگر به دليل آلودگيهاي جوي و زيست محيطي ناشي از کارکرد کارخانجات صنعتي و مواردي از اين قبيل در معرض تهديد است که تنها از طريق توسعه فضاهاي سبز و گسترش پوششهاي گياهي قابل پيشگيري مي باشد . سازمان پارکها و فضاي سبز قزوين نيز بانگاهي ژرف و نافذ به اين واقعيتها با اتخاذ يک سلسله تدابير هوشمندانه و اجرايي و طرحهاي جامع توسعه کمي و کيفي فضاي سبز نه تنها جذابيت هاي آن را فزوني داده بلکه زيستگاهي پديدار نموده که نيازهاي روحي و معنوي شهروندان در اندازه هاي نسبتاً مقبول و دلخواه فراهم آيد . ايجاد و گسترش فضاهاي سبز براي تقويت فضاهاي دلنشين و نشاط انگيز به مثابه خشتهاي اوليه بناي توسعه مناطق مختلف خواهد بود تا بتدريج بعنوان يک شهر بزرگ ، زيستگاه امن و دلپذير شهروندان شود.

 مكانيسم حفظ و نگهداري فضاي سبز
از حدود سال 79 در راستاي سياست واگذاري فعاليت‌هاي دولتي به بخش خصوصي، سازمان پارك‌ها نيز مقدمات واگذاري قسمتي از فعاليت‌هاي فضاي سبز را به پيمانكاران خصوصي آغاز نمود كه اين برنامه با وجود مشكلات اوليه با موفقيت اجرا شد و اينك پس از گذشت 10 سال كليه فعاليت‌هاي حفظ و نگهداري فضاي سبز از طريق پيمانكاران بخش خصوصي و با نظارت عاليه سازمان اجرا مي‌گردد.
 
مكانيسم توسعه و گسترش فضاي سبز
 هر سال طبق برنامه بهبود محيط شهري شهرداري قزوين اراضي داراي كاربري فضاي سبز و در تملك شهرداري قزوين با تعريف رديف اعتبار جهت احداث فضاي سبز تحويل سازمان مي‌شود.
عمليات اجرايي پروژه‌ها از طريق برگزاري مناقصه به شركت‌هاي پيمانكاري واجد شرايط واگذار مي‌شود و با نظارت عاليه كارشناسان سازمان مديريت مي‌شود.
چشم‌اندازها
                                 · توسعه منابع خاكي و آبي
                                 ·ـ توسعه كميت‌هاي فضاي سبز شهري
                                 ·ـ توسعه كيفيت‌هاي حفظ و نگهداري فضاي سبز
                                 ·ـ آموزش و توسعه دانش فني كاركنان
                                 ·-توسعه منابع انساني