یکشنبه ۱۳۹۲/۰۷/۲۸

پروژه تجهيز بازيگاه بوستان ها

نشاني : منطقه سه ، بازيگاه هاي بوستان ملي باراجين

هدف: توسعه و تجهيز بازيگاه هاي  بوستان باراجين

تعداد: 6 بازيگاه کودک

تصاویر مرتبط