پنجشنبه ۱۳۹۰/۰۶/۱۷

تاريخچه سازمان


 

 با توجه به پيشينه تاريخي شهر قزوين ، از حدود 1301ه.ش وبه دنبال تاسيس اولين شهرداري قزوين ، فضاي سبز نيز بعنوان يك واحد زير مجموعه در جهت خدمات دهي به شهروندان وظايف خود را آغاز نمود.
لذا در پي آشكار شدن بيش از پيش نقش و اهميت فضاي سبز در زندگي شهري ودر راستاي بهره گيري از تمهيداتي در جهت ساماندهي فضاي سبز در سال 1375 و به استناد ماده 84 قانون شهرداري‌ها، تشكيلاتي به نام «سازمان پارك‌ها و فضاي سبز» تأسيس گرديد تا با تببين اهدافي بنيادين و اصولي‌تر به ابتكار تازه‌اي در جهت گسترش محدوده عمل و افزايش بار علمي و تخصصي فعاليت‌هاي فضاي سبز بپردازد.
اين تغيير عنوان و در پي آن دگرگوني اهداف به تدريج بر بار و وظايف و مسئوليت‌هاي سازمان افزود و اين روند كماكان ادامه يافت تا تداوم تغييرات ساختاري، تشكيلات تكميل‌تري در قالب سازمان پارك‌ها و فضاي سبز پديد آورد.
اسامي مديران عامل سازمان ( از بدو تاسيس تا کنون):
1- مهندس محمد طباخ شعباني
2- مهندس سعيد فرازمند راد
3- مهندس حميد رضا محمدي الموتي
 4-مهندس سيد مهدي كاظمی