محمد صادق مظفری

مدیرعامل سازمان مهندس حمید رحمانی

بوستان رز

بوستان رز   مساحت   : 16500 متر مربع نشاني: منطقه يک ، انتهاي خيابان راه آهن امکانات و تجهيزات: بازيگاه کودک ، سرويس بهداشتي ، آبخوري ، مبلمان...

آشنايي بامدير عامل

نام و نام خانوادگي: محمد صادق مظفری تاريخ تولد: 1351/3/15    رشته و مدرك تحصيلي: ليسانس كشاورزي –زراعت واصلاح نباتات  دانشگاه: آزاد واحد تاکستان تاريخ شروع به كار: ...

تاريخچه سازمان

    با توجه به پيشينه تاريخي شهر قزوين ، از حدود 1301ه.ش وبه دنبال تاسيس اولين شهرداري قزوين ، فضاي سبز نيز بعنوان يك واحد زير مجموعه در جهت خدمات دهي به...