یکشنبه ۱۳۹۲/۰۷/۲۸

پروژه بازپيرايي بوستان هاي محلي

نشاني : بوستان هاي اقاقيا- عبيدزاکان و حليمه خاتون

هدف: بازپيرايي بوستان هاي محلي شهر

مساحت: 4000 متر مربع

تصاویر مرتبط