کمیسیون

عمران –ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی ،املاک و حقوقی

خدمات شهری و شورایاری

مالی ،برنامه ریزی و سرمایه گذاری

فرهنگی،اجتماعی ورزشی

 

بانوان و خانواده

 

 

رئیس

مهدی خانی

تقوی

صلح جو

چگینی

الهیاری

اشدری

 

نایب رئیس

تقوی

مهدی خانی

تقوی

حق شناس

اشدری

تقوی

 

دبیر

حق شناس

الهیاری

چگینی

صلح جو

تقوی

چگینی

 

عضو

فصیحی رامندی

فصیحی رامندی

فصیحی  رامندی

مهدی خانی

صلح جو

حق شناس

 

عضو

الهیاری

چگینی

حق شناس

---

چگینی

الهیاری