کمیسیون

عمران –حمل و نقل  و امور زیربنایی

شهرسازی ،خدمات شهری و شورایاری

 

مالی ،برنامه ریزی و سرمایه گذاری

فرهنگی،اجتماعی ورزشی

 

بانوان و خانواده

 

 

رئیس

مهدی خانی

حق شناس

 

چگینی

الهیاری

اشدری

 

نایب رئیس

فصیحی رامندی

الهیاری

 

حق شناس

اشدری

تقوی

 

دبیر

صلح جو

چگینی

 

اشدری

تقوی

الهیاری

 

عضو

---

مهدی خانی

 

مهدی خانی

مهدی خانی

حق شناس

 

عضو

---

---

 

---

چگینی

چگینی