دوشنبه ۱۳۹۴/۰۱/۱۰

اشدري، نايب رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين:

آموزش فرهنگ شهروندي در مساجد و امامزاده ها و تبديل اين مراکز به سراي اجتماعي و فرهنگي

نايب رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين با تأکيد بر احياء و تقويت کارکرد فرهنگي، اجتماعي و آموزشي مساجدو امامزاده ها، گفت: ترويج فرهنگ شهروندي و نيز اجراي برنامه هايي در اين رابطه، مي تواند مساجد و امامزاده ها را به سراي محلات تبديل کند.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ فاطمه اشدري با بيان اينکه شوراي شهر از سالها قبل و تأسيس سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين به حوزه مساجد ورود پيدا کرده، افزود: براي اينکه بتوانيم به صورت منسجم در حوزه مساجد و امامزاده ها ورود پيدا کنيم بايد اهداف و برنامه هاي فرهنگي را به اين مکانها گره بزنيم.

اشدري يادآورشد: خوشبختانه سالهاي اخير سازمان فرهنگي با مشارکت و استفاده از پتانسيل مساجد و امامزاده ها برنامه ها و کارگاههاي خوبي شامل سازه هاي ماکاروني، موشک آبي اطفاء حريق در قالب طرح محله ما براي گروههاي مختلف سني به ويژه نوجوانان و جوانان انجام داده است.

وي با تأکيد بر اينکه نيازمند سياست گزاري و آيين نامه مدون هستيم، افزود: توسعه و در برخي مواد اصلاح آيين نامه سازمان فرهنگي براي خدمت بيشتر به مساجد و امامزاده ها امر مهمي است که مي تواند در سال جديد در دستور کار قرار بگيرد.

اشدري با بيان اينکه کاربري مسجد بايد از جايگاه عبادي و سياسي بودن فراتر رود، ادامه داد: شکل گيري فرهنگسراها در مساجد و امامزاده و تدوين برنامه هايي براي تمامي گروههاي سني و باز نمودن درب آنها نه تنها در زمان برپايي نماز جماعت و بلکه در ساعات بيشماري از طول روز، نکته مهم ديگري است که مي تواند ضمن رونق کارکرد مراکز مذهبي بسياري از هزينه هاي شهرداري کاهش يابد.

وي در ادامه با اشاره به ضرورت تدوين شيوه نامه کمک به مساجد، افزود: در احداث، توسعه، تعمير، تجهيز و تدوين برنامه هاي اجرايي به صورت تخصصي اهتمام ورزيم و در اين رابطه علاوه بر استفاده از توان شهرداري حتي ديگر نهادها نيز مي توانند پاي کار بيايند.

رئيس کميسيون پيگيري و نظارت با تأکيد بر اينکه بايد تغييراتي در سبک زندگي ايراني و اسلامي ايجاد کرد، افزود: با سياست شورا، سازمان فرهنگي ورزشي اين موضوع مهم را مي تواند به شکل جدي در امامزاده ها و مساجد پيگيري کند.

وي بازيابي هويت ايراني و اسلامي و نيز تربيت نسل جديد با اين رويکرد را از مهمترين نتايج و دستاوردهاي اين کارگاهها دانست و افزود: وقتي برنامه هاي مختلف فرهنگي و آموزشي در مساجد و امامزاده ها برگزار مي شود، غناي تاريخي و فرهنگي اين مکانهاي مذهبي به برپايي هرچه با شکوه تر و تأثير گذار برنامه هاي فرهنگي کمک شاياني خواهد کرد.

اشدري ايجاد شرايط در استان براي يکپارچه نمودن برنامه ها و کارگاههاي آموزشي را بسيار مهم دانست و ادامه داد: اگر چنين اقدامي صورت بگيرد، کارکرد مساجد در سراسر استان احياء شده و به سراي فرهنگي و اجتماعي تبديل مي شوندو نقش آفريني مردم در اجراي توانمند برنامه هاي آموزشي در حوزه هاي مختلف افزايش پيدا مي کند.

وي با تأکيد بر لزوم ارتقاء فرهنگ شهروندي در مساجد يادآورشد: شناخت نيازهاي شهر و محلات مختلف و تدوين برنامه اي براي برگزاري کارگاهها و کلاسهاي آموزشي در مساجد و امامزاده ها از مهمترين اولويتهايي است که مي تواند در محله هاي مختلف در دستور کار قرار بگيرد.

اشدري در پايان يکي ديگر از کارکردهاي احياي هر چه بيشتر مساجد را انتقال پيام، اخبار، سرفصل ها و موضوعات مختلف فرهنگ شهروندي را انتقال بي واسطه به مردم و به دور از هر گونه هزينه هاي اضافي اعلام کرد.

پايان پيام/1229/فروردين94       

تصاویر مرتبط