پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۰۴

بودجه سازمان باغستان سنتی قزوین تصویب شد

در ادامه روند بررسی بودجه پیشنهادی سازمانهای شهرداری قزوین در سال آینده، بودجه سازمان باغستان سنتی قزوین با افزایش اعتبار به ۱۰ میلیارد تومان مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قزوین قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامي شهر قزوین،بودجه سازمان باغستان سنتی قزوین شامل حفظ و احیای باغات سنتی قزوین پس از بررسی و افزایش رقم به ۱۰ میلیارد تومان و مشروط به خرید چاه مورد تصویب پارلمان محلی قزوین قرار گرفت.

 

پایان پیام/

تصاویر مرتبط