پنجشنبه ۱۳۹۱/۰۲/۲۱

خورشيدي، عضو شوراي شهر قزوين؛

تشکيل شوراها در راستاي اهداف حکومت جمهوري اسلامي ايران

هدف از تشکيل شوراها مشارکت و ارايه ديدگاههاي مردمي در انجام امور مملکتي است

 

خورشيدي، عضو شوراي شهر قزوين؛ گفت: برپايي اين انقلاب با رهبري کبير امام خميني(ره) در مرکز قرار دادن خواستهها و نظرات مردمي و شرکت دادن آنها در همه مراحل تصميمگيري تا اجرا در کشور است که تشکيل شوراي گوناگون از همان ابتداي اين حکومت مانند شوراي نگهبان و... و در دستور کار قرار دادن تشکيل ساير شوراها به عنوان نمادي از حضور مردم در همه امور مملکتي است. اين عضو شوراي شهر با اشاره به نتيجه مثبت و موفق برنامههايي که مردم حضور پررنگ در آن داشتهاند افزود: تشکيل شوراها نيز براي حضور نمايندگان اين قشر عظيم در جامعه است تا از فکر و نظرات منتخبين مردم در تصميمگيريها استفاده شود و اين امر وجه تمايز اين انقلاب با حکومتهاي پيشين ميباشد.
وي در ادامه توجه به مردم و آگاهي از مسايل آنها را نقطه عطفي براي شوراي اسلامي شهر قزوين دانست و تصريح کرد: در اين راستا و در جهت افزايش تعامل با شهروندان اعضاي شورا در مساجد، محلهها حضور پررنگ دارند و همچنين از توان و نظرات شوراياران به عنوان پل ارتباطي مردم و اين نهاد نيز استفاده ميشود که خواستههاي آنها را بعد از بررسي در جهت رفع آن در دستور کار قرار ميدهيم.
خورشيدي توجه به انجام طرحهاي زيرساختي و بلندمدت را در کنار مسايل روزمره مانند نظافت، زيبايي، آسفالت و ... براي شوراي شهر مهم ذکر کرد و تصريح کرد: تمرکز و توجه به اين موارد با توجه به توسعه روزافزون و رو به رشد شهرنشيني از مسايل ضروري از اعضاي از آن غافل نشدهاند چرا که توجه به اين مسايل علاوه بر رفع مشکلات فعلي جامعه از بسياري از مسايل نسلهاي آتي نيز خواهد کاست.
وي ضرورت تعامل مردم با مسوولين را نيز در راستاي اهداف توسعه شهر و ايجاد شهري با کمترين مشکلات ضروري دانست و افزود: مسوولين بايد با جديت پيگيري امور مردم را در دستور کار قرار دهند اما شهروندان نيز بايد خود را جزء جداييناپذير جامعه بدانند و همگام و دوشادوش با مسوولان آنها را در اجراي اهدافشان ياري نمايند و در حفظ و نگهداري طرحها و فضاهاي عمومي که هزينههاي مالي، زماني زيادي براي آن صرف شده نيز کوشا باشند و مردم خود به عنوان ناظران شهري در جامعه عمل نمايند.
خورشيدي در خاتمه يکي از مشکلات شوراها را عدم نظارت شوراي شهر به ساير دستگاههاي اجرايي در شهر ذکر و تصريح کرد: در حال حاضر اين نهاد مردمي فقط بر عملکرد شهرداري نظارت دارد در صورتيکه شهر شامل مديريت شهري است نه فقط شهرداري، که با داشتن پشتوانه قانوني شوراها ميتوانند در راستاي عملي کردن خواستههاي مردمي در ساير دستگاهها نيز قدم بردارند.
 

 

تصاویر مرتبط