دوشنبه ۱۳۹۵/۰۳/۱۷

رئيس کميسيون پيگيري و نظارت پارلمان محلي خواستارشد؛

راه اندازي مرکز اسناد و اطلاعات مديريت شهري قزوين/سازمان خدمات طراحي از نظر مردم و نخبگان در طراحي‌ها بهره ببرد

در بازديد کميسيون پيگيري و نظارت شوراي شهر از سازمان خدمات طراحي بر راه اندازي مرکز اسناد و اطلاعات شهرداري تأکيد شد، تا تمامي اطلاعات و آمار شهري به شکل ويژه جمع آوري و نگاه داشته شود.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ حسين صلح‌جو صبح امروز در گفت و گو با دبيرخبر شورا با اشاره به برنامه زمانبندي که براي حضور و نظارت در سازمانها و معاونتهاي مختلف شهرداري از سوي کميسيون متبوعش تدوين شده است، گفت: ضمن دردستورکار قرار دادن اين هدف، تلاش مي کنيم با نوآوري و برگزاري جلسات مشترک با نخبگان و کارشناسان موانع را شناسايي و راهکارهاي مناسب را براي حل آنها پيدا کنيم؛ البته معتقديم نظارت نبايد مانع جريان عادي شود و بايد کارشناسي شده و مناسب باشد.

وي با بيان اينکه در نظارت هفتگي و مستمر، سازمان خدمات طراحي اولين ايستگاه ما بود، افزود: سازمان خدمات طراحي از سازمانهاي کليدي و راهبردي است که طرح هاي مهم و اجرايي را براي ديگر سازمانهاي شهرداري طراحي و تدوين مي‌کند.

نظارت بر اجراي طرح ها امري مهم و اساسي   

رئيس کميسيون پيگيري و نظارت شورا با تأکيد بر اينکه در اين سازمان بايد پيوستهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي را تهيه کرد، گفت: بعد از الحاق پيوستها به طرح، نظارت بر چگونگي اجرا و ميزان رضايت شهروندان بسيار مهم است، چراکه اين طرح ها مورد استفاده عموم مردم قرار مي گيرد و رضايت آنها از موارد اساسي است.

اين عضو شورا با طرح اين سؤال که چرا بايد در برخي طراحي ها رضايت مردم کمرنگ ديده شود؟ گفت: باوجود اينکه اغلب طرح ها مردمي است، بايد با نظرسنجي از آنان رضايتشان را کسب کنيم، چراکه با اين کار در اجرا، نقايص بسيار کمتري خواهيم داشت و از سوي ديگر چون سازمان خدمات طراحي ويترين و جلودار اجراي ايده هاي شهري است، بايد از نظرات متخصصان بومي و محلي نيز به نحو شايسته بهره برد.

توجه به مهندسي ارزش و مديريت هزينه در طراحي هاي شهري

وي تأکيد کرد: هرچه از زمان تشکيل سازمان خدمات طراحي مي گذرد، بايد طرح هاي جامع و کاملتري را با رعايت مهندسي ارزشي و مديريت هزينه ارائه کند.

صلح جو ايجاد ظرفيت براي استفاده ساير دستگاهها از خدمات و تجربه سازمان خدمات طراحي گفت: در کنار اين تأکيد شد تا شاخصهاي ارائه پروژه ها مورد ارزيابي قرار بگيرد تا کداميک در کدام منطقه از شهر مورد استفاده بيشتري قرار بگيرد 

پايان پيام/1907/خرداد95

تصاویر مرتبط