چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۳

چگيني، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين و سخنگوي شوراي عالي استانها:

اصلاح بند4 لايحه برنامه ششم توسعه دردستورکار شوراي عالي استانها/ الزام پاسخگويي متوليان امر و دستگاههاي دولتي به شوراها دردست پيگيري است

اصلاح بند4 لايحه برنامه ششم توسعه و الزام پاسخگويي متوليان امر و دستگاههاي دولتي به شوراها دردستورکار شوراي عالي استانها قرار دارد.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ احد چگيني عضو شوراي اسلامي شهر و سخنگوي شوراي عالي استانها در جلسه عصر امروز گزارشي از جلسه مشترک شوراي عالي استانها با فراکسيون مديريت شهري و روستايي مجلس شوراي اسلامي که دررابطه با برخي بندهاي لايحه برنامه ششم توسعه و به ويژه بند4 که به تضعيف شوراها منجر مي‌شود، ارائه داد و گفت: رياست و اعضاي اين کميسيون قول مساعد خود براي تلاش در راستاي تحقق آنچه که مورد هدف شوراهاست را بيان کردند.

وي افزود: قانون برنامه سوم توسعه 23 وظيفه براي شوراها درنظر گرفته است که تا به امروز مغفول مانده و کميسيون مديريت شهري و روستايي قول احياي آنها را دادند و از سوي ديگر اصلاح بندهاي الف، ب و ج از ماده4 لايحه را نيز مورد تأکيد قراردادند، که اگر اين موضوعات در کميسيون تلفيق مورد تصويب قرار بگيرد، به طور حتم در صحن علي نيز پاسخ مثبتي خواهيم شنيد.

چگيني در خاتمه با اعلام اينکه تعامل خوبي با مجموعه دولت و مجلس شوراي اسلامي برقرار است، گفت:  10 طرح در نوبت رسيدگي مجلس شوراي اسلامي قرار دارد و يکي از آنها الزام پاسخگويي متوليان امر و دستگاههاي دولتي به شوراهاست، موضوعي که در گذشته مورد تأکيد رئيس خانه ملت نيز بوده و هست، که اميدواريم به نتيجه مطلوب شوراها برسد.

پايان پيام/2046/شهريور95     

تصاویر مرتبط