دوشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۰

بنابر تأکيد اعضاي شوراي اسلامي شهر قزوين؛

ترويج استفاده از انرژي هاي نو در ساختمانهاي شهر مدنظر قرار بگيرد

اعضاي شوراي شهر در جريان بررسي برنامه راهبردي 5ساله دوم شهرداري قزوين بسترسازي و ترويج استفاده از انرژي هاي نو در ساختمانهاي شهر (با تأکيد بر ساختمانهاي بلند مرتبه) را مورد تأکيد قرار دادند.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ اعضاي شوراي شهر در جريان بررسي برنامه راهبردي 5ساله دوم شهرداري قزوين بسترسازي و ترويج استفاده از انرژي هاي نو در ساختمانهاي شهر (با تأکيد بر ساختمانهاي بلند مرتبه) را مورد تأکيد قرار دادند.

پايان پيام/2383/دي95

 

تصاویر مرتبط