شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۱۶

صادقي نيارکي، رئيس کميسيون اداري-مالي شوراي شهر قزوين تأکيد کرد:

تهيه پيوستهاي فرهنگي و ايراني_اسلامي براي طرح ها و پروژه هاي شهري

در طراحي طرح ها و اجراي پروژه هاي شهري، نگاه ويژه اي نسبت به تهيه پيوست هاي فرهنگي و ايراني_اسلامي داشته باشيم و اين مهم، از ضرورت و اهميت ويژه اي برخوردار است.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ علي صادقي نيارکي رئيس کميسيون اداري-مالي شوراي شهر در بررسي طرحها و پروژه هاي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت: در طراحي طرح ها و اجراي پروژه هاي شهري، نگاه ويژه اي نسبت به تهيه پيوست هاي فرهنگي و ايراني_اسلامي، داشته باشيم و اين مهم، از ضرورت و اهميت ويژه اي برخوردار است.

وي افزود: توجه به احياي فرهنگ اسلامي و ايجاد زيرساختهاي لازم از مهمترين بازتابها و نتايج تهيه پيوستهاي فرهنگي در طراحي ها و اجراي پروژه هاي شهري است.

پايان پيام/2490/بهمن95

تصاویر مرتبط