جمعه ۱۳۹۶/۱۰/۲۹

در کميسيون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شورا؛

گزارش عملکرد شهرداري دربخش تحقيق و پژوهش ارائه شد

جلسه کميسيون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شوراي اسلامي شهر قزوين با موضوع ارائه گزارش عملکرد شهرداري در حوزه تحقيقات و پژوهش و بررسي برنامه 5 ساله دوم شهرداري برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ جلسه کميسيون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شوراي اسلامي شهر قزوين با موضوع ارائه گزارش عملکرد شهرداري در حوزه تحقيقات و پژوهش و بررسي برنامه 5 ساله دوم شهرداري همزمان با 27 دي ماه 96 در تالار مردم شورا برگزار شد.

پايان پيام/2086/دي96