پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۲۰

تهیه یک دستگاه سرور با حفظ مالکیت شهرداری و اذن انتفاع بر منافع و حق بهره برداری توسط راهنمایی و رانندگی استان 1400/3/20-

تهیه یک دستگاه سرور با حفظ مالکیت شهرداری و اذن انتفاع بر منافع و حق بهره برداری توسط راهنمایی و رانندگی استان 1400/3/20-

تهیه یک دستگاه سرور با حفظ مالکیت شهرداری و اذن انتفاع بر منافع و حق بهره برداری توسط راهنمایی و رانندگی استان 1400/3/20-