مصوبه- تعرفه قطع اشجار و خسارت وارده به فضای سبز1400/10/5-مصوبه 108

تعرفه قطع اشجار و خسارت وارده به فضای سبز1400/10/5 تعرفه قطع اشجار و خسارت وارده به فضای سبز1400/10/5 ...

مصوبه- شفاف سازی مصوبه مساعدت در هزینه نگهداری معتادین متجاهر 1400/10/5-مصوبه 107

شفاف سازی مصوبه مساعدت در هزینه نگهداری معتادین متجاهر 1400/10/5 شفاف سازی مصوبه مساعدت در هزینه نگهداری معتادین...

مصوبه- نقل و انتقال دوقطعه زمین جهت احداث مجتمع تالار شهر 1400/9/28-مصوبه 104

نقل و انتقال دوقطعه زمین جهت احداث مجتمع تالار شهر 1400/9/28- نقل و انتقال دوقطعه زمین جهت احداث مجتمع تالار شهر...

مصوبه- پرداخت مطالبات قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء 1400/9/23-مصوبه 101

پرداخت مطالبات قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء 1400/9/23- پرداخت مطالبات قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء 1400/9/23- ...

مصوبه- اخذ وجه التزام جهت اجرای تصمیمات احتمالی کمیسیون ماده 5 1400/6/21-مصوبه 99

اخذ وجه التزام جهت اجرای تصمیمات احتمالی کمیسیون ماده 5 1400/6/21- اخذ وجه التزام جهت اجرای تصمیمات احتمالی کمیسیون...

مصوبه- توافق شهرداری با آقای مسعودی پور1400/9/21-مصوبه 98

توافق شهرداری با آقای مسعودی پور1400/9/21- توافق شهرداری با آقای مسعودی پور1400/9/21- ...

مصوبه- تملک پلاکهای واقع در طرح شبکه جمع آوری فاضلاب خ اصفهان 1400/9/21-مصوبه 97

تملک پلاکهای واقع در طرح شبکه جمع آوری فاضلاب خ اصفهان 1400/9/21 تملک پلاکهای واقع در طرح شبکه جمع آوری فاضلاب خ...

مصوبه- هزینه نگهداری معتادین متهاجر در کمپ های بخش خصوصی 1400/9/16-مصوبه 96

هزینه نگهداری معتادین متهاجر در کمپ های بخش خصوصی 1400/9/16- هزینه نگهداری معتادین متهاجر در کمپ های بخش خصوصی...