تحقق ۲۶ درصدی درآمدهای شهرداری در مدت چهار ماهه امسال

رییس کمیسیون مالی، برنامه ریزی وسرمایه گذاری شورای اسلامی شهر قزوین به تشریح گزارش درآمد و هزینه چهار ماهه شهرداری قزوین پرداخت.