یکشنبه ۱۳۹۲/۰۷/۲۸

پروژه احداث باغ پرديس

نشاني : منطقه سه ، بوستان ملي باراجين

هدف: احداث باغ گياهشناسي

مساحت: 7 هکتار

تصاویر مرتبط